UČNE, SOCIALNE IN KARIERNE NARATIVE MLADIH EVROPEJCEV

V okviru projekta "Mladi sooblikujejo mesta učenja" smo med Septembrom 2021 in Marcem 2021 skupaj z našimi evropskimi partnerji izvajali poglobljeno raziskavo z mladimi, starimi med 14 in 30 let. In kaj so nam mladi povedali ...

Kako se je začelo ...

Eden prvih korakov v okviru projekta „Mladi sooblikujejo mesta učenja“ je bila poglobljena kakovostna raziskava učnih, državljanskih in kariernih pripovedi evropske mladine. Partnerji sMo prilagodili metodologijo in orodja „Global Youth skills“ ter izvedli posvetovanja in delavnice za mlade z namenom boljšega razumevanja pripovedi mladih o učenju, družbenem udejstvovanju in kariernih možnostih v prihodnosti. Istočasno pa smo skupaj z njimi raziskovali njihovo vlogo in moč pri ustvarjanju prihodnost, ki si jo zamišljajo.

Kljub osnovnemu cilji vključitve vsaj 240 mladih, starih od 16 do 30 let, skozi 16 srečanj fokusnih skupin in še 16 participativnih delavnic, smo se odločili, da bomo segli še dlje. Zaradi posebnih okoliščin lanskega leta smo našo raziskavo razširili, metodologijo prilagoditi in izvedli še spletne ankete in poglobljene intervjuje. Dosegli smo več kot 600 mladih iz 8 evropskih držav: Litve, Nizozemske, Nemčije, Italije, Slovenije, Srbije, Norveške in Španije.

Pogovorimo se o številkah ...

V mesecih od septembra 2020 in marca 2021 smo izvedli:

  • 3 spletne ankete, ki so dosegle 319 mladih.
  • 27 fokusnih skupin s 258 mladimi.
  • 9 participativnih delavnic z mladimi.
  • 10 participativnih delavnic z ustreznimi deležniki.
  • 30 "poglobljenih" intervjujev z mladimi.

Mladinske pripovedi ...

Kljub nekaterim specifičnim potrebam mladih iz različnih mest/držav, je v lokalnih poročilih partnerjev zaznati veliko skupnih točk. Večina mladih pogreša priznanje programov neformalnega učenja, mladinskih organizacij in druge projekte, kjer pridobivajo različne mehke veščine, kompetence in karierne priložnosti. Še posebej, ker so ti kraji pogosto javni prostor za mlade, ki jih večina v svojem okolju še vedno pogreša (tako v živo kot v spletu). Razprave so bile pogosto osredotočene na raznolikost učnih prostorov, pri čemer je eden od udeležencev rekel, da je "raznolikost prijateljev pomembnejša od njihovega števila", enako pa velja tudi za učne priložnosti. Mladi poročajo o pomanjkanju medkulturnega in zlasti medgeneracijskega dialoga na vseh področjih življenja, pri čemer se zavedajo potrebe po mentorstvu (tako tradicionalno kot obratno - mentorstvo starejšim s strani mladih).

Med pogovorom o kompetencah 21. stoletja so mladi poudarjali kreativnost, kritično mišljenje, empatijo in strpnost. S pojavom številnih vplivnežev (angl. "influencers")", ki ponekod prevzemajo vlogo "novih" avtoritet pa so mladi izpostav potrebo po kritičnem raziskovanju. Če je bila z letom 2020 vseprisotna težnja po osebni rasti in delu na sebi, je zdaj pomembna tudi gradnja skupnosti, skupinskega dela in družbenega vključevanja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, tako v živo kot tudi preko spletnih skupnosti.

Priporočila mest in regij učenja ...

Izražena je bila močna potreba po širšem razumevanju učenja, ki se ne odvija zgolj znotraj formalnih institucij. Učenja poteka na vsakem koraku, na različne načine. Prav zato je število javnih prostorov, kjer lahko mladi realizirajo svoj potencial ključno. S hitro digitalizacijo mladinskega sektorja in samega učenjem je nujno zagotoviti enako dostopnost in urediti digitalna orodja in naprave za vse. Potrebna je tudi revitalizacija izobraževanja, ne samo za mlade, ampak tudi za izobraževalce, ki mlade pripravljajo na svet, za katerega ne vedo, kako bo izgledal. Kjučna je radovednost, raziskovanje in pridobivanje aktualnih informacij in znanj prihodnosti. Spodbujanje medgeneracijskega dialoga naj vodi k opolnomočenju različnih skupnosti in starostnih skupin ter izmenjavi znanja in idej, ki vodijo k konstruktivnemu spopadanju z izzivi in ​​inovativnimi rešitvami.

Kaj pa raven EU ...

Smo na pravi poti, vendar nas čaka še nekaj dela. In mesta učenja se bomo zavzemala za:

  • Večje prepoznavanje neformalnega učenja: s platformami mesta učenja, ki ponujajo raznolike možnosti učenja in digitalnimi odprtimi značkami, kot orodje za njihovo beleženje.
  • Rebalans virov za zagotavljanje digitalne pismenosti in zagotavljanje digitalne dostopnosti vsem: preko širitve družine mesta učenja in novimi pobudami z obstoječimi partnerji.
  • Politično izobraževanje za mlade: in omogočanje, da izrazijo svoje zahteve in se pridružijo ali vzpostavijo skupine in skupnosti na ravni EU, preko katerih lahko poročajo o svojih potrebah in idejah ter so povabljeni, da ustvarjajo skupnosti mladih voditeljev, ki sooblikujejo mesta učenja.
  • Večje doseganje in vključevanje mladih z manj priložnostmi in posebnimi potrebami: predvsem mladih, ki še niso del neformalnih učnih dejavnosti in mladinski organizacij.
  • Podpora kakovostnim in stalnim programom mladinskega dela: in nadaljevanje ter celo nadgradnja naše iniciative in z odprtim povabilom, da se nam pridružite tudi VI!