Mladi v okviru projekta CIVIC EU pripravili priporočila Mestni občini Ljubljana

Mladi vključeni v projekt CIVIC EU, namenjen usposabljanju mladih za spremljanje in vrednotenje izvajanja politik v lokalih okoljih, so po usposabljanju v septembru, aktivno raziskovali izvajanje

ukrepov mladinske politike v Mestni občini Ljubljana. V procesu so oblikovali 17 priporočil, ki jih bodo v novembru predstavili Uradu za mladino MOL. Sledile bodo predstavitve procesa učenja, spremljanja in vrednotenja politik, ter oblikovanih priporočil javnosti. Priporočila bodo v pomoč Mestni občini Ljubljana pri pripravi Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade za novo programsko obdobje.

Projekt CIVIC EU je nastal na pobudo Projekt CIVIC EU je nastal na pobudo Centra za evropske politike iz Romunije in poteka v petih državah Evropske Unije: Romuniji, Grčiji, Italiji, Latviji in Sloveniji. V Sloveniji je projekt koordiniran s strani Kulturno izobraževalnega društva PiNA. Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus +.

V okviru projekta je v septembru potekalo štiridnevno usposabljanje, na katerem so mladi spoznavali mladinske politike in ukrepe, ki iz njih izhajajo, metodologijo spremljanja in vrednotenja izvajanja ukrepov in politik ter pripravili načrte njihovega spremljanja in vrednotenja. V tem učnem procesu smo sodelovali z Uradom za mladino MOL, in na njegovo pobudo, raziskovalna vprašanja oblikovali iz sicer širokega nabora ciljev in ukrepov aktualne ljubljanske strategije za mlade. Mladi člani skupine so glede na lastne interese izbrali vsebine, ki so jih zanimale.

Njihov zaključni izbor je bil:

  • projekti in programi v MOL s poudarkom na projektih in programih namenjenih podeželski mladini;
  • delovanje programskih mrež, ki jih sofinancira MOL;
  • potrebe mladih v Mestni občini Ljubljana ter
  • podjetništvo in inovativnost.

Mladi so se lotili raziskovanja ob mentorski podpori, ki jo je zagotavljal naš zavod. Za zbiranje podatkov in informacij so uporabili različne metodologije dela - kombinirali so kvalitativne in kvantitativne pristope ter namizno raziskovanje obstoječih virov informacij. Raziskovanje je potekalo med 21. septembrom in 20. oktobrom 2023. Ugotovitve raziskave si lahko ogledatu tukaj