VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

Kdor zna jasno predstaviti svoje ideje, ima več možnosti za uspeh. Več ljudi kot je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.


FILOZOFIJA DELA

TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. Pristopi in metode:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Podjetnost Most do prihodnosti

Raziskave predvidevajo, da bo 65% trenutnih osnovnošolcev v prihodnosti opravljalo poklice, ki danes sploh še ne obstajajo. Če bodo mladi opravljali poklice, ki še ne obstajajo, si je težko predstavljati, da bo šola sama lahko mlade dovolj dobro pripravila na prehod iz šole na trg dela. Zato je naloga izobraževalcev in mladinskih delavcev opremiti mlade z znanji in orodji, ki jim bodo pomagali ozavestiti svoje talente, prepoznati priložnosti, se fleksibilno premikati med poklici in ustvariti svoje lastne zaposlitvene priložnosti. Podjetnost je veščina, ki jo mladi lahko aplicirajo narazlična področja osebnega in poklicnega razvoja ter tako naslovijo zgoraj navedene izzive. Hkrati pamorajo znati prepoznati, beležiti in predstaviti neformalno pridobljena znanja in veščine, za katerimi ne stojijo uradna potrdila. Digitalne učne značke so primer orodja, ki ga mladi lahko uporabijo v ta namen.

Zato smo oblikovali enotedenski seminar, na katerem bo 28 mladinskih delavcev iz 14 držav izmenjalo dobre prakse na področju programov za spodbujanje podjetnosti med mladimi, osredotočeno na izboljšanje vsebin/metod in raziskovanje, kako lahko digitalne odprte značke spodbudijo potrjevanje, prepoznavanje in priznavanje kompetenc, razvitih v takih programih.

Seminar se  osredotoča na dva pristopa:
• Programi za spodbujanje podjetnosti - za izmenjavo dobrih praks in odkrivanje novih metodologij.
• Digitalne učne značke - orodje za enostavno prepoznavanje in smiselno komuniciranje o tem, kaj mladi znajo in delajo.

Po zaključenem seminarju bodo udeleženci v svojih organizacijah izvedli prenos znanja ter skupaj s sodelavci oblikovali prototipe za nadgradnjo obstoječih izobraževalnih programov oz. oblikovanje novih.

Cilji projekta so:
• navdahniti in deliti dobre prakse izvajanja programov podjetnosti z mladimi;
• nadgraditi kompetence mladinskih delavcev, ki izvajajo programe podjetnosti in so aktivni na področju prepoznavanja kompetenc, ter se naučiti kako le-te uporabiti pri njihovih aktivnostih;
• pridobljeno znanje prenesti na mlade in lokalne partnerje skozi razvoj in testiranje prototipov programov podjetnosti;
• pri partnerjih izboljšati prakse uporabe digitalnih značk pri izvajanju programov podjetnosti; ter • okrepiti mednarodno sodelovanje med organizacijami iz programskih in partnerskih držav programa Erasmus+, ki delujejo na programih podjetnosti in prepoznavanju kompetenc.

Tako seminar kot oblikovani prototipi bodo temeljili na metodah neformalnega izobraževanja. Program seminarja je bil oblikovan tako, da vsakemu udeležencu ponuja priložnosti, da je hkrati učenec in učitelj, saj načrtujemo mešanico interaktivnih učnih priložnosti za diskusije in debate,skupinsko delo, vrstniško učenje, osebno refleksijo in povratna sporočila.

Povzetki oblikovanih prototipov in dobrih praks bodo ob koncu projekta zbrani v en dokument v obliki priporočil za organizacije, ki izvajajo podobne programe. Ta dokument bo objavljen na spletu in posredovan neposredno identificiranim deležnikom.
Po sodelovanju na seminarju bo 28 udeležencev nadgradilo svoje izobraževalne programe s primeri dobrih praks, ki jih bodo spoznali preko drugih mladinskih delavcev iz Evrope, ki prav tako izvajajo programe podjetnosti. Prav tako bo projekt zgradil kapacitete vseh sodelujočih organizacij za izvajanje projektov na področju spodbujanja podjetnosti med mladimi in razvijanja sistemov digitalnih značk.

S prenosom znanja, ki ga bodo opravili udeleženci po povratku v organizacije, bodo slednje prilagodile svoje aktivnosti na dolgi rok in tako zagotovile učinek projekta tudi po njegovem zaključku.
Posebno pozornost bomo namreč posvetili razvoju prototipov, ki bodo imeli trajnosten učinek na delovanje vključenih organizacij z nadgraditvijo njihovih aktivnosti ali razvojem novih.

Mladi, kot primarna ciljna skupina naših aktivnosti, pa bodo s prenovljenimi programi razvijali nove veščine in kompetence, ki jih potrebujejo za uspešen prehod na trg dela.

 

Podpora: program Erasmus +

Več

OD IDEJE DO URESNIČITVE ali Kaj se dogaja z aktualnimi projekti v Mestnem inkubatorju?

Z veseljem in velikim optimizmom poteka mentoriranje in opazovanje razvojnih poti projektnih idej, ki počasi dobivajo končne podobe. Vse so zakorakale po načrtovani poti. Poti proti vrhu.

Več

Tudi mi smo del mreže KROJ

Mreža KROJ - mladinska mreža za karierni razvoj povezuje organizacije mladinskega sektorja, ki delujejo na področju kariernega razvoja mladih.

Več

Karierni teden 2019

Mreža KROJ, katere član je tudi TiPovej!, med 4. in 7. 2. 2019 organizira Karierni teden, s katerim želi mladim ponuditi konkretno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve. Mladinski...

Več