Podjetnost Most do prihodnosti

Raziskave predvidevajo, da bo 65% trenutnih osnovnošolcev v prihodnosti opravljalo poklice, ki danes sploh še ne obstajajo. Če bodo mladi opravljali poklice, ki še ne obstajajo, si je težko predstavljati, da bo šola sama lahko mlade dovolj dobro pripravila na prehod iz šole na trg dela. Zato je naloga izobraževalcev in mladinskih delavcev opremiti mlade z znanji in orodji, ki jim bodo pomagali ozavestiti svoje talente, prepoznati priložnosti, se fleksibilno premikati med poklici in ustvariti svoje lastne zaposlitvene priložnosti. Podjetnost je veščina, ki jo mladi lahko aplicirajo na

različna področja osebnega in poklicnega razvoja ter tako naslovijo zgoraj navedene izzive. Hkrati pamorajo znati prepoznati, beležiti in predstaviti neformalno pridobljena znanja in veščine, za katerimi ne stojijo uradna potrdila. Digitalne učne značke so primer orodja, ki ga mladi lahko uporabijo v ta namen.

 

Zato smo oblikovali enotedenski seminar, na katerem bo 28 mladinskih delavcev iz 14 držav izmenjalo dobre prakse na področju programov za spodbujanje podjetnosti med mladimi, osredotočeno na izboljšanje vsebin/metod in raziskovanje, kako lahko digitalne odprte značke spodbudijo potrjevanje, prepoznavanje in priznavanje kompetenc, razvitih v takih programih.

Seminar se  osredotoča na dva pristopa:
• Programi za spodbujanje podjetnosti - za izmenjavo dobrih praks in odkrivanje novih metodologij.
• Digitalne učne značke - orodje za enostavno prepoznavanje in smiselno komuniciranje o tem, kaj mladi znajo in delajo.

Po zaključenem seminarju bodo udeleženci v svojih organizacijah izvedli prenos znanja ter skupaj s sodelavci oblikovali prototipe za nadgradnjo obstoječih izobraževalnih programov oz. oblikovanje novih.

Cilji projekta so:
• navdahniti in deliti dobre prakse izvajanja programov podjetnosti z mladimi;
• nadgraditi kompetence mladinskih delavcev, ki izvajajo programe podjetnosti in so aktivni na področju prepoznavanja kompetenc, ter se naučiti kako le-te uporabiti pri njihovih aktivnostih;
• pridobljeno znanje prenesti na mlade in lokalne partnerje skozi razvoj in testiranje prototipov programov podjetnosti;
• pri partnerjih izboljšati prakse uporabe digitalnih značk pri izvajanju programov podjetnosti; ter • okrepiti mednarodno sodelovanje med organizacijami iz programskih in partnerskih držav programa Erasmus+, ki delujejo na programih podjetnosti in prepoznavanju kompetenc.

Tako seminar kot oblikovani prototipi bodo temeljili na metodah neformalnega izobraževanja. Program seminarja je bil oblikovan tako, da vsakemu udeležencu ponuja priložnosti, da je hkrati učenec in učitelj, saj načrtujemo mešanico interaktivnih učnih priložnosti za diskusije in debate,skupinsko delo, vrstniško učenje, osebno refleksijo in povratna sporočila.

Povzetki oblikovanih prototipov in dobrih praks bodo ob koncu projekta zbrani v en dokument v obliki priporočil za organizacije, ki izvajajo podobne programe. Ta dokument bo objavljen na spletu in posredovan neposredno identificiranim deležnikom.
Po sodelovanju na seminarju bo 28 udeležencev nadgradilo svoje izobraževalne programe s primeri dobrih praks, ki jih bodo spoznali preko drugih mladinskih delavcev iz Evrope, ki prav tako izvajajo programe podjetnosti. Prav tako bo projekt zgradil kapacitete vseh sodelujočih organizacij za izvajanje projektov na področju spodbujanja podjetnosti med mladimi in razvijanja sistemov digitalnih značk.

S prenosom znanja, ki ga bodo opravili udeleženci po povratku v organizacije, bodo slednje prilagodile svoje aktivnosti na dolgi rok in tako zagotovile učinek projekta tudi po njegovem zaključku.
Posebno pozornost bomo namreč posvetili razvoju prototipov, ki bodo imeli trajnosten učinek na delovanje vključenih organizacij z nadgraditvijo njihovih aktivnosti ali razvojem novih.

Mladi, kot primarna ciljna skupina naših aktivnosti, pa bodo s prenovljenimi programi razvijali nove veščine in kompetence, ki jih potrebujejo za uspešen prehod na trg dela.

 

Podpora: program Erasmus +